Kód KKS?

Co to vůbec je KKS kód? Jak a proč vznikl? Z čeho se skládá a k čemu slouží?

KKS kód je systém jednotného značení zařízení energetických výroben

S rozvojem a uplatňováním automatizovaných systémů, řízení údržbových a technologických procesů, potřebou zkracovat dobu odstávek, zvyšovat bezpečnost a snižovat náklady na provoz a údržbu v elektrárnách, teplárnách a jiných průmyslových podnicích vzniká daleko více než v minulosti potřeba přesné specifikace a dokonalé dokumentace zařízení. Aby bylo možno tyto činnosti zajistit, je nezbytné vytvořit jednotný kód zařízení veškerého zařízení. Na území Evropy byl v druhé polovině minulého století k tomuto účelu vytvořen kód KKS.

Zkratka KKS vychází z německého slovního spojení Kraftwerk Kennzeichen System (systém pro značení (zařízení) elektráren). Značení KKS tedy pochází původně z Německa, a to od firmy Siemens KWU. Historii kódu KKS od jeho vzniku naleznete zde. Historii norem, ze kterých značení KKS vychází od svého vzniku v 60. letech minulého století až do současnosti naleznete zde.

KKS kód je technologické strukturované značení orientované na funkci zařízení u kterého se uplatňuje princip kauzality. Je možné v něm označit velké celky (skupiny zařízení) až po konkétní signál, relé, kontakt. Tedy pojme všechny úrovně detailizace a veškerou technologii strojní, elektro, MaR, ASŘ včetně algoritmů a stavební technologii.

Značení KKS se skládá z 3 základních stupňů

 • 1
  0. stupeň KKS
  neboli "výrobna, je elektrárna (teplárna atp.) jako celek,popřípadě komplex více výroben. Nultému stupni KKS se také říká "předčíslí 1", není definováno v Lexikonu KKS, ale až v konkrétní Metodice KKS vlastníka (provozovatele) určitého zařízení. Toto předčíslí určuje jedinečnost kódu KKS v kontextu více závodů nebo více divizí společnosti.
 • 2
  1. stupeň KKS
  neboli "systém, je určitý definovaný větší celek, v němž jsou z provozního hlediska stejné nebo podobné parametry média nebo celek konstrukční skupiny. Systémem dále rozumíme např. pole v rozváděči, skříň převodových relé nebo budovu strojovny. Součástí 1. stupně KKS je tzv. "předčíslí 2", neboli předčíslí definující např. příslušnost k určitému bloku (kotli, turbíně atp.). Toto předčíslí není definováno v Lexikonu KKS, ale až v konkrétní Metodice KKS vlastníka (provozovatele) určitého zařízení.
 • 3
  2. stupeň KKS
  neboli "agregát" je definována jako funkčně ucelená část provozního souboru, tvořená souhrnem technologických zařízení včetně jejich montáží a inventáře a vykonávající ucelenou část dílčího technologického procesu určeného dokumentací projektu. Agregát se člení vždy na provozní prostředky.
 • 4
  3. stupeň KKS
  neboli "provozní prostředek" je finální výrobek dodávaný jedním výrobcem, který má jako celek samostatné určení, plní určitou vymezenou a trvalou provozně technickou funkci hlavní nebo pomocnou a tvoří konstrukčně uzavřenou jednotku, kterou nelze beze zbytku rozdělit na dvě nebo více funkčních jednotek.

Příklad označení zařízení kódem KKS

11 je tzv. "předčíslí 2" kódu KKS a znamená, že zařízení funkčně patří k bloku 11. Předčíslí 2 kódu KKS je již součástí 1. stupně KKS. 

HAD je již vlastní 1. stupeň KKS (neboli „systém“) a dle lexikonu KKS znamená – Ekonomizér (H – konvenční výroba tepla, HA – tlakový systém, HAD – systém výparníku). Číslo 20 za HAD je pořadové číslo v rámci 1. stupně KKS.

AA je již vlastní 2. stupeň KKS (neboli „agregát“) a dle lexikonu KKS znamená – Armatura včetně pohonu (A – agregát, AA – armatura včetně pohonu). Číslo 001 je pořadové číslo armatury na potrubí.

KA (-Y10) je již vlastní 3. stupeň KKS (neboli provozní prostředek) a dle lexikonu KKS znamená – šoupě, ventil, klapka, kohout (elektrické polohovadlo).

-M01 je pak tzv. rozšířený 3. stupeň KKS, neboli stupeň KKS_3_2 a dle lexikonu KKS znamená – Motor. Je podmnožinou servopohonu, který je podmnožinou uzávěru, který je podmnožinou systému, který je podmnožinou v tomto případě bloku 11.

V KKS značení je možné dále označit např. – stavební objekty, podlaží a prostory stavebních objektů, rozváděče, lokalizaci – umístění na stavbě i lokalizaci do rozváděčů, měření, stavební stroje, zařízení dílen a skladů atd. Tedy zcela vše, co se může na energetické výrobně nacházet.