Historie kódu KKS

Za jakých okolností kód KKS vznikl, proč vznikl a jaký byl jeho další vývoj?

Vznik kódu KKS

S rozvojem a uplatňováním automatizovaných systémů, řízení údržbových a technologických procesů, potřebou zkracovat dobu odstávek, zvyšovat bezpečnost a snižovat náklady na provoz a údržbu v elektrárnách, teplárnách a jiných průmyslových podnicích vzniká daleko více než v minulosti potřeba přesné specifikace a dokonalé dokumentace zařízení. Aby bylo možno tyto činnosti zajistit, je nezbytné vytvořit jednotný kód zařízení veškerého zařízení.

Tento požadavek se poprvé ujala v šedesátých letech 20. století vyřešit firma SIEMENS KWU, která na základně normy DIN 6779 (díl 1 a 2) vytvořila číselník (lexikon) kódů pro označování zařízení od úrovně „Systému“, přes úroveň „Agregátu“ až po úroveň „Provozního prostředku“. Tento nově vytvořený kód byl nazván – kódem KKS (Kraftwerk Kennzeichen System) (systém pro značení zařízení elektráren). Vývoj základního číselníku kódu KKS trval cca 10 let.

Tento systém číslování v průběhu 70. let minulého století přejímaly různé elektrárenské společnosti a firmy, vyrábějící zařízení pro energetiku. V současné době je systém značení KKS (neboli KKS kód) přijat všemi zeměmi Evropské unie, ale také i některými mimoevropskými zeměmi, jako např. Jihoafrickou republikou.

KKS kód v České republice

U nás v České republice byl tento kód poprvé použit při výstavbě Elektrárny Průnéřov II, kde ho zavedl polský dodavatel při výstavbě tohoto zdroje. Z českých firem ho použila jako první naše tehdejší firma Přemek Veselý - P.V.Energoservis na elektrárně Tušimice II od roku 1993. V současné době kód KKS používá kromě celé společnosti ČEZ, a.s. např. společnost Veolia Energie ČR, a.s. , společnosti Alpiq Generation (CZ), s.r.o, Ško-Energo, s.r.o., Příbramská teplárenská, a.s., Plzeňská teplárenská, a.s. a další.

Lexikon KKS

Vlastní lexikon kódů KKS (slovník jednotlivých písmen kódu KKS) spravuje a vydává (prodává) společnost VGB Group sídlící v Essenu – www.vgb.org v německém jazyce v obecném provedení (toto provedení umožňuje označit jednu věc (např. kabel) několika způsoby a umožňuje značnou míru volnosti při značení). Z tohoto důvodu vznikají regionální metodiky aplikace kódů KKS upravené pro konkrétní potřeby. Provedení Lexikonu KKS a Metodiky KKS v českém jazyce upravené pro potřeby konkrétního zákazníka si můžete u nás objednat.

 

Záměr tvůrce systému KKS

Záměrem tvůrce značení KKS  - společnosti SIEMENS KWU - bylo sjednocení označování systémů do jednotného kódu, jazykově neutrálního, kterému porozumí všichni účastníci výstavby a provozu, který bude moci být použit na veškeré zařízení, které na energetické výrobně připadá v úvahu a který budou moci snadno adoptovat a používat všechny dodavatelské firmy bez rozdílu profese. Tento záměr se podařilo naplnit a funguje dodnes.

KKS kód a princip kauzality

Kód KKS je technologicky orientovaný na funkci daného zařízení. Při jeho utváření se uplatňuje princip kauzality – proč se dané zařízení v technologii nachází právě zde? Existuje stykač kvůli čerpadlu, nebo čerpadlo kvůli stykači? A podle toho se kód (v tomto případě stykače) přiřazuje. Značení KKS neslouží pouze k jednoznačnému popisu technologie strojní, elektro, MaR, ASŘ od systémů až po dílčí malé provozní prostředky, signály, algoritmy atd., ale také např. k popisu lokalizace zařízení – ať už lokalizace „vestavby“ provozního prostředku v rozváděči, tak i k lokalizaci „na stavbě“ – budova, podlaží, souřadnice na podlaží. Dále slouží např. k lokalizaci kabelů v kabelových lávkách atd.

Životní cyklus kódu KKS

V současné době se nachází kód KKS na konci svého životního cyklu. Byl vyvinut nástupce kódů KKS – značení RDS-PP, který vyhovuje novým evropským normám 16952-1, DIN EN 61346-1 a IEC/PAS 62400 definující tzv. referenční označování. Značení RDS-PP stojí na základech KKS, obsáhne nové technologie objevující se v energetice a více do detailu definuje provozní prostředky. Značení RDS-PP se doporučuje nasazovat u nově budovaných zdrojů. Na těch výrobnách, kde se používá značení KKS, se doporučuje zůstat u tohoto značení. Není žádný důvod k přeznačování či vytváření nového značení tam, kde existuje původní KKS - viz tento článek společnosti VGB. Značení KKS bude společností VGB Essen dále podporováno, lexikon KKS zůstává v prodeji. Značením RDS-PP se naše společnost rovněž zabývá a jsme Vám plně v k dispozici.

Ukázka použití kódu KKS

Ukázka databáze KKS