Správce KKS

Proč potřebujete Správce KKS, kdo to může být a co dělá?

Kdo to je Správce KKS?

U organizací používajících sytém značení KKS je třeba udržet pořádek a jednotnost ve značení KKS ve vazbě na Správu aktiv (Asset Management) a Správu dokumentace (Document management). Správce KKS je skupina techniků nebo externí firma či společnost, která spravuje Centrální databázi KKS určitého zákazníka - vlastníka či provozovatele energetického zařízení (nejen), který používá značení KKS a také spravuje výskyt značení KKS v dokumentaci. Vzhledem ke komplexnosti této činnosti, potřebné expertní znalosti a nezbytným softwarovým nástrojům, které jsou k této činnosti potřeba (a které je třeba neustále dále vyvíjet), tuto činnost zajišťuje v naprosté většině nám známých případů externí specializovaná firma. Služba Správce KKS a elektronické dokumentace je častá pozice naší společnosti.

Co zajišťuje správce KKS?

 • 1
  Jedinečnost vytvářeného značení, jednotný výklad Metodiky KKS
  V energetické výrobně zcela běžně probíhá současně celá řada obnov, nových výstaveb, rekonstrukcí, které generují požadavky na změnu značení KKS - rušení, změnu, vytváření nových kódů KKS. Tento proces je potřeba koordinovat, aby nedošlo k vytvoření duplicit, sirotků a zároveň, aby bylo značení KKS vytvářeno v jednotné logice (dle jednotného výkladu) nejen v rámci jedné výrobny, ale v rámci všech výroben a provozů zákazníka.
 • 2
  Informování o změnách ve značení KKS
  Informuje všechny subjekty, které pracují s kódy KKS, o provedených změnách v databázích KKS, aby si mohly tyto změny zapracovat do své dokumentace či svých systémů. Jedna změna v KKS značení často totiž znamenat vznik požadavku na opravu další dokumentace. Sledování změn, evidence historie databází KKS a rozesílání informací o změnách musí být plně automatický proces. Naše společnost dlouhodobě vyvíjí a provozuje pro tento účel webovou službu.
 • 3
  Implementace změn značení KKS do dokumentace
  Správce KKS v rámci své služby provádí ve smluvně určených případech přímo i potřebnou změnu související dokumentace. Jedna změna ve značení KKS v jednom dokumentu totiž může vyvolat požadavek na změnu řady další související dokumentace a vše (dokumentaci s databázemi KKS) je třeba udržet v řízeném synchronním stavu.
 • 4
  Synchronní stav značení KKS v databázích se značením KKS v dokumentaci
  Při vytváření dokumentace může její tvůrce značení KKS vkládat do grafického systému ručně (a většinou to tak i dělá, i když je možné značení KKS vkládat do dokumentace přímo z databáze), čímž dochází k celé řadě překlepů a chyb ve značení KKS v dokumentaci, mimo jiné i v tom, že určitý kód KKS existuje ve výkresu a neexistuje v databázích KKS a naopak. Má-li se udržet značení KKS konzistentní a aktuální, tomuto je nutné zabránit. Jediný nám dosud známý způsob, kterým je synchronní stav značení KKS v databázích se značením KKS ve výkresové dokumentaci možné zajistit, je důsledná kontrola značení KKS v dokumentaci, položku po položce. Jelikož ručně je to ale velmi pracné a nákladné, vyvinula naše společnost k tomuto účelu webový software, který toto zajišťuje. Výsledek naší služby - zcela všechny kódy KKS, které se vyskytují ve výkresové dokumentaci, jsou v synchronním stavu s KKS kódy v databázích. Systém také odkryje v Centrální databázi KKS ty kódy, které nejsou v žádné dokumentaci. Dále např. nedovolí smazat kód KKS z Centrální databáze KKS, dokud existuje v některém dokumentu. Při změně kódu KKS v databázi provede změnu KKS v příslušných dokumentech atd.
 • 5
  Vystavování Certifikátů KKS
  K zajištění předchozího bodu je třeba, aby přes správce KKS šla veškerá dokumentace před tím, že než je předána objednateli (vlastníku, provozovateli energetického zařízení). Správce KKS dokumentaci z pohledu značení KKS pomocí různých nástrojů a postupů důkladně zkontroluje, a zajistí, aby se značení promítlo do Centrální databáze KKS a vystaví Certifikát KKS. Jelikož značení KKS je aplikováno v průběhu výstavby na popisné štítky na zařízení, do rozváděčů a na kabely, je nutné certifikovat již prováděcí (realizační) dokumentaci. Po realizaci Díla je pak nutné samozřejmě certifikovat také dokumentaci skutečného provedení.
 • 6
  Servis pro vlastníka (či provozovatele) zařízení i pro jeho dodavatelské společnosti
  Správce KKS je vždy připraven být operativně na základě servisní smlouvy k dispozici zástupcům vlastníka (provozovatele) zařízení i jeho dodavatelským organizacím v případě potřeby operativně pomoci s tvorbou značení, s popisnými štítky, s kontrolami dokumentace či při provádění různých oprav či změn ve značení, při kontrolách skutečného stavu "na místě" atd.
 • 7
  Sjednocování dodavatelské dokumentace do jednoho systému
  Dodavatelská dokumentace se značením KKS je tvořena v řadě různých projekčních systémů. Vlastník (provozovatel) zařízení potřebuje v dnešní době nejen dokumentaci "papírovou", ale i elektronickou. Aby mohl s elektronickou dokumentací efektivně pracovat, nejen ji "někam" nahrát, nebo "někam" založit CD či HDD s různou strukturou adresářů, různými verzemi souborů s různým způsobem jejich pojmenování, s nekompletními a nedostatečnými seznamy dokumentace, potřebuje jednotící systém, který jednotným způsobem dokumentaci a značení KKS z ní zpřístupní bez ohledu na to, v jakém systému byla vytvořena (pokud možno bez ztráty informací z metadat) a pak taky subjekt, který se o tento jednotící "document management system" bude starat, dokumentaci do něj importovat a obsažená data aktualizovat. Tuto činnost nejen kvůli silné provázanosti s kódy KKS provádí obvykle Správce KKS. Naše společnost se vývojem, provozem a správou dat softwarových systémů, které toto umožňují, dlouhodobě zabývá.

Proč potřebujete svého Správce KKS?

Naše společnost Vám může předvést na konkrétní dokumentaci, jak značení dopadá, není-li zapojen do procesu tvorby projektu v kódu KKS Správce KKS, jen je dodavatelské organizaci předána Metodika KKS a správci zařízení mají pak za povinnost za dokumentaci i značení zodpovídat.

Správce zařízení má na kontrolu dokumentace a značení velmi málo času a nemá k dispozici sofistikované softwarové nástroje, nemá k ruce vývojáře, kteří by mu je udělali či upravili a pak také nemá možnost v tak krátkém čase, který na kontrolu má, ani tuto kontrolu zadat někomu třetímu. Hlavní pro něj je, aby dodané zařízení "jelo" a aby nějakou dokumentaci dostal. Jenže tím dokumentace utrpí, nejsou odstraněny nedostatky ve značení, což se pak následně zjistí až při případně poruše zařízení - a tím dochází k prodloužení doby výpadku a k vysokým ztrátám.

Byť je značení KKS standardem v evropské energetice a všechny projekční GIS systémy nám známé s ním umí pracovat, žádný bohužel nemá implementovaný kód KKS tak hluboko, aby k zásadním nedostatkům při použití KKS v dokumentaci nedocházelo. KKS používají jen jako doplňkové značení bez jakékoliv verifikace. Byť je 21. století, bohužel naprostá většina nám známých dodavatelských organizací, přestože řada z nich zná KKS značení velmi dobře a umí kódy vytvářet, neprojektují tzv. databázovým způsobem, nepoužívají přímou databázovou konektivitu na Centrální databázi KKS a tím se do značení KKS zařízení v dokumentaci zanáší mnoho nepořádků. Běžně se setkáváme při naši činnosti s duplicitami ve značení KKS, v nesouladu mezi kódy KKS v dokumentaci a kódy KKS v databázích a s kódy KKS "na místě" na popisných štítcích a dokonce i v řídících systémech. Běžně řešíme nesoulad značení KKS v dokumentaci s Metodikami KKS Objednatele, které jsou pro Dodavatele smluvně závazné a mnoho dalších problémů, které ovšem je schopný rozkrýt jen Správce KKS s vývojovým týmem, který umí operativně řešit hromadné zpracování různorodé dodavatelské dokumentace.

Není-li dokumentace v pořádku, zjistí se to obvykle až když dojde např. k nějakému výpadku a zde už jde o čas, respektive vyšší finanční ztráty, než k jakým by došlo, byla-li by dokumentace v pořádku. Následná oprava již předané dokumentace skutečného provedení je velice nákladná a TCO je mnohem vyšší, než při správné preventivní činnosti Správce KKS.